Ellenin maailma 2

ELLENIN MAAILMA

  • Elokuvassa Ellen pohtii, haluaisiko hän kuulevien kouluun. Nuoret keskustelevat siitä, millaista on olla kuuro ihminen kuulevien joukossa. Pohtikaa, millaista olisi olla ainoana kuulevana ihmisenä kuurojen koulussa tai muuten tilanteessa, jossa ihmiset ympärillä puhuvat ikään kuin eri kieltä. Miltä se tuntuisi, entä olisiko siinä jotakin haasteita?
  • Elokuvassa Elleniltä kysytään useita kertoja, mihin kouluun hän haluaisi mennä. Mitä syitä löydätte elokuvasta sille, että Ellen tahtoisi kuulevien kouluun? Miten neuvoisit Elleniä hänen tilanteessaan? Entä minkä päätöksen itse tekisit?
  • Erilaisuus voi aiheuttaa monenlaisia tunteita. Miten elokuvassa suhtaudutaan kuurouteen eri ihmisten taholta? Pohtikaa esimerkiksi Ellenin suhdetta vanhempiinsa, isovanhempiinsa, koulutovereihinsa ja koulujen edustajiin. Suhtaudutaanko kuurouteen jonkun taholta kenties yllättävästi?
  • Pohtikaa asiaa vielä suomalaisen tai oman koulun kannalta, miten huonokuuloiset ja kuurot on huomioitu opetuksessa, esimerkiksi omassa koulussanne tai ryhmässänne. Voitte verrata huomioitanne Ellenin kokemuksiin huonokuuloisten ja kuurojen kohtelusta elokuvassa. Voitte käyttää pohdinnan apuna seuraavia huomioita perusopetuksen opetussuunnitelmasta.

Viittomakielisten opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielistä identiteettiä ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan ja viittomakielisestä yhteisöstä. Opetuksessa hyödynnetään viittomakielistä yhteisöä ja mediaa. Viittomakieltä käyttävät oppilaat voivat olla kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia.

Perusopetuslain mukaan kuulovammaisille tulee tarvittaessa antaa opetusta myös viittomakielellä. Lain perusteluiden mukaan ainakin viittomakieltä ensimmäisenä kielenä oppineille kuuroille opetus tulee antaa viittomakielellä. Viittomakielinen perusopetus voidaan toteuttaa joko viittomakielisessä ryhmässä tai ryhmässä, joka koostuu viittomakielisistä ja puhuttua kieltä käyttävistä oppilaista. Viittomakielisen perusopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielen taitoa ja lisätä valmiuksia toimia erilaisissa ympäristöissä.

Lähde: POPS

  • Miten elokuva lähestyy kuvattavia kohteitaan, esimerkiksi Elleniä ja tämän kavereita tai elokuvan aikuisia? Onko elokuvan lähestymistapa toista kunnioittava tai kenties jollain tapaa rajaava tai syrjivä?
  • Tuleeko mieleesi muita elokuvia, joissa on käsitelty kuurojen maailmaa tai kuurojen ja kuulevien maailman eroavaisuuksia? Miten elokuvan henkilöitä on kuvattu niissä?
  • Mitä ajatuksia ja tunteita Ellenin kohtaamat tilanteet herättivät? Jäikö jokin kohtaus erityisesti mieleesi?

Tehtävät: Yeesi & DOKKINO

#DOKKINO – JATKA TEHTÄVIÄ DOKKINON INSTASSA!

  • Kodin merkitys on viime aikoina korostunut ihmisten elämässä. Koti voi näyttää tai tuntua hyvin erilaiselta ympäristöstä tai kulttuurista riippuen. Pohdi, mitä koti merkitsee sinulle. Kuvaa sitten oma suosikkipaikkasi kodissasi ja kerro, mitä se merkitsee sinulle.
  • Ympäristöllä on suuri merkitys ihmisen hyvinvointiin. Pohdi, mikä omassa ympäristössäsi saa sinut voimaan hyvin, ja jaa kuva sinulle hyvää oloa tuottavasta paikasta, hetkestä, tunnelmasta tai vaikka eläinkaverista!