Kuvassa kuvan etualalla tyttö istuu mietteliäänä, takana näkyy tytön huonetta ja tavaroita.

#KIUSAAMISTARINA

Rosalie istuu pohtivaisena huoneessaan ja selailee tietokonettaan. Hän avaa Youtube-videon, missä kerrotaan kiusaamisesta ja miltä se tuntuu kiusatusta. Rosalie liikuttuu, ja syystäkin; hän on joutunut nettikiusatuksi ja turvattomuuden tunne on vallannut jopa oman rakkaan huoneen. Rosalie ei kuitenkaan lannistu vaan lähtee etsimään keinoja tilanteen selvittämiseksi.

Tehtävä 1: Kiusaaminen ja kouluväkivalta

Tehtäväohje:

Opettaja jakaa oppilaat pieniin 2-3 hengen porinaryhmiin. Ryhmätilanteissa tulee ottaa huomioon, ettei ryhmämuodostuksessa synny syrjäyttäviä kokemuksia. Kannattaa käyttää kekseliäitä tapoja muodostaa erilaisia ryhmiä. Opettaja antaa ryhmille kysymyksen kerrallaan keskusteltavaksi. Sopiva aika jokaiselle kysymykselle on noin 3-5 minuuttia.

Kysymykset keskusteltavaksi:

 • Elokuvassa kuvailtiin tilanteita, joita tulisi kutsua kiusaamisen sijaan väkivallaksi. Milloin kiusaamisen sijaan tulisi puhua väkivallasta? Milloin kiusaaminen täyttää rikoksen tunnusmerkistön?
 • Millaisesta kiusaamisesta elokuvassa puhuttiin? Kohtasivatko elokuvan henkilöt kiusaamista vai väkivaltaa? Miksi on tärkeää, että asioista puhutaan niiden vaatimalla vakavuudella?
 • Miten Rosalie ja muut elokuvan henkilöt kuvailevat kiusaamisen vaikutuksia? Millaisia seurauksia kiusaamisella ja pahimmillaan väkivallalla voi olla uhrille?

VINKKI!

Kiusaaminen ja syrjäyttämisen kokemukset koskettavat useita oppilaita jokaiselta luokalta. Näiden asioiden käsittely voi olla joillekin oppilaille haastavaa. On tärkeä luoda asioiden käsittelyä varten turvallinen tila, jossa jokainen voi puhua vapaasti.

Turvallisemman tilan periaatteet

 • Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Kunnioita itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.
 • Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi. Pitäydy ulkonäön arvostelusta, juoruilusta ja stereotypioiden ylläpitämisestä.
 • Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, arvoista, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä
 • Anna tilaa. Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Älä jyrää muiden mielipiteitä ja anna puheenvuoro. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.
 • Kuuntele ja opi. Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.
 • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.

Tehtävä 2: Miten voin auttaa kiusattua?

Tehtäväohje:

Kerätkää samoissa ryhmissä ratkaisuja kiusaamisen uhrien auttamiseksi. Kirjoittakaa jokainen neuvo erilliselle post-it lapulle. Kerätkää laput lopulta yhteen luokan seinälle ja jättäkää ne muistutukseksi ja lupaukseksi auttaa kiusattuja.

Keskustelukysymykset:

 • Kuvittele, että olet elokuvan päähenkilön Rosalien ystävä. Miten voisit auttaa häntä?
 • Tutustukaa Rikosuhripäivystyksen sivuihin ja sieltä löytyviin määritelmiin ja pohtikaa vastauksia niiden avulla. Pohtikaa myös tästä näkökulmasta, miten elokuvan henkilöitä voisi auttaa ja miten heidän kohtaamiinsa tilanteisiin tulisi puuttua.

Tehtävä 3: Netissä tapahtuva häirintä ja epäasiallinen käytös

Tehtäväohje:

Opettaja jakaa oppilaat esimerkiksi neljän hengen ryhmiin. Ryhmätilanteissa tulee ottaa huomioon, ettei ryhmämuodostuksessa synny syrjäyttäviä kokemuksia. Kannattaa käyttää kekseliäitä tapoja muodostaa erilaisia ryhmiä. Keskustelkaa ryhmissä seuraavista kysymyksistä. Jokaiseen kysymykseen tulisi käyttää noin 5-7 minuuttia.

Keskustelukysymykset:

 • Elokuva päättyy YK:n lapsenoikeuksien yleissopimuksen 19. Artiklaan “jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ympäristöön.” Mitä pitäisi tehdä, jotta myös sosiaalinen media olisi jokaiselle lapselle turvallinen ympäristö?
 • Miten toimit, jos huomaat epäasiallista käyttäytymistä sosiaalisessa mediassa? Entä jos epäasiallinen käytös kohdistuu sinuun itseesi?
 • Kuten tästäkin elokuvasta käy ilmi, sosiaalinen media ja muut digitaaliset ympäristöt voivat olla myös tärkeitä itseilmaisun ja yhteisöllisyyden muodostumisen välineitä. Millaisia positiivisia kokemuksia elokuvan henkilöillä oli sosiaalisesta mediasta ja miten ne tulivat elokuvassa esiin? Millaisia positiivisia ja negatiivisia kokemuksia sinulle on somesta? Onko sinulla ristiriitaisia tunteita someen liittyen? Miten näitä ristiriitoja voisi ratkoa? Voit käyttää seuraavaa Mediakasvatusseuran infograafia keskustelun tukena.

Tehtävä 4: Vihapuheesta vastapuheeksi!

Tehtäväohje:

Opettaja jakaa aluksi oppilaat esimerkiksi neljän hengen ryhmiin. Tehtävän pohjustukseksi opettaja kertoo oppilaille: kiusaaminen, myös netissä tapahtuva kiusaaminen, ei ole koskaan vain uhrin ja tekijän välinen asia. Se on ryhmäilmiö, jonka kitkemisestä koko yhteisön täytyy ottaa vastuu. Yksi konkreettinen apuväline erityisesti netissä tapahtuvan vihapuhehäirinnän lopettamiseksi on ns. vastapuhe.

Ryhmätehtävä:

Tutustukaa samoissa ryhmissä vastapuheeseen Mediakasvatusseuran Kulttuurisensitiivisen mediakasvatuksen materiaalin Vastapuhe videolla -tehtävässä tai tehkää MLL:n Vastapuhetta vihapuheelle oppituntikokonaisuus.

 • Kerätkää yhteiselle, vähintään A3-kokoiselle paperille, ohjeet positiivista ilmapiiriä luovalle someviestinnälle.
 • Pohtikaa mm. millaisia sanoja, emojeita, giffejä yms. tulisi käyttää, jotta someympäristö olisi turvallinen, kannustava ja positiivinen paikka kaikille.
 • Voitte tehdä ohjeet myös julisteiden ja/tai somepostausten muotoon. Voitte piirtää/maalata tai käyttää digivälineitä. Canva on oppilailla käytössä esimerkiksi Google-tunnuksilla. Postaukset tai julisteet voidaan jakaa yhteisesti esimerkiksi Padletissa tai Google Classroomissa. Julisteet voidaan myös printata luokan seinälle.

VINKKI!

On tärkeää, että kaikilla oppilailla on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua mediatekemiseen ja sen vuoksi omien laitteiden käyttöä tulee harkita tarkasti. Parasta olisi käyttää yhteisesti koulun laitteita. Opettaja ei myöskään voi edellyttää minkään sovellusten lataamista oppilaiden omiin puhelimiin ilman huoltajien suostumusta.

https://www.canva.com/
https://fi.padlet.com/

Tehtävä 5: Dokumenttielokuva ja dokumenttielokuvan keinot

Tehtäväohje:

Opettaja jakaa oppilaat esimerkiksi neljän hengen ryhmiin. Kerätkää yhteiselle, vähintään A3-kokoiselle paperille, miellekartta tai muistiinpanoja dokumenttielokuvan ominaisuuksista. Opettaja antaa ohjeita miellekartan tekemiseen yksi ohje kerrallaan. Jokaiseen kysymykseen vastaamiseen kuuluu noin 5-10 minuuttia.

Keskustelukysymykset:

 • Millaisia kuvakulmia, kuvakokoja ja muita elokuvakerronnan keinoja elokuvassa oli käytetty? Millaisia tunnelmia ja merkityksiä nämä keinot välittävät? Miten se, että näemme henkilöt puhumassa toisilleen Skypen tms. välityksellä vaikuttaa henkilöihin samastumiseen?
 • Miten sosiaalinen media näkyi elokuvan kerronnassa?
 • Mikä mielestäsi oli elokuvan viesti ja millä keinoilla se välittyi?
 • Missä elokuvaa oli kuvattu? Mitä kuvauspaikat kertovat elokuvan henkilöistä ja elokuvan teemasta? Millaisissa paikoissa sinun elämästäsi kertovaa elokuvaa kuvattaisiin?
 • Miten elokuvassa on käytetty ääntä, esim. viestin merkkiääntä? Millaisen reaktion viestin merkkiääni aiheutti Rosaliessä? Millaisia reaktioita viestien merkkiäänet ovat sinussa aiheuttaneet? Milloin merkkiäänet kannattaa mykistää?
 • Entä miten elokuvassa esitetään sosiaalisen median ja sen ulkopuolisen todellisuuden välistä eroa/rajaa?
 • Millä tavalla elokuva pyrkii saamaan katsojan samastumaan henkilöön ja tämän tunnetiloihin?

Ryhmätehtävä:

Suunnitelkaa elokuvan markkinoinnissa käytettävä somepostaus, jolla houkuttelet katsojia elokuviin. Voitte tehdä ohjeet myös julisteiden ja/tai somepostausten muotoon. Voitte piirtää/maalata tai käyttää digivälineitä. Canva on oppilailla käytössä esimerkiksi Google-tunnuksilla. Postaukset tai julisteet voidaan jakaa yhteisesti esimerkiksi Padletissa tai Google Classroomissa. Julisteet voidaan myös printata luokan seinälle. Jos aikaa on riittävästi, voitte tehdä myös elokuvasta kertovan trailerin esimerkiksi iMovien valmiilla Trailer-pohjalla.

Keskustelkaa lopuksi koko ryhmän kanssa:

Dokumenttielokuvan tekijällä on iso vastuu, kun hän kuvaa elokuvassaan oikeita ihmisiä ja heidän elämäänsä. Dokumenttielokuva ei koskaan näytä henkilön elämää sellaisenaan vaan rajatun näkökulman siihen. Dokumenttielokuvan tekijä joutuu pohtimaan paljon eettisiä kysymyksiä, eli kysymyksiä siitä mikä on oikein ja väärin ja mitä elokuvassa voi näyttää.

 • Miten luulet dokumenttielokuvan #kiusaamistarina vaikuttaneen Rosalien elämään?
 • Mikä on dokumenttielokuvan tekijän vastuu? Millaisia ratkaisuja elokuvan ohjaaja on joutunut tekemään?
 • Millaisia tunteita elokuva herätti sinussa? Mitkä kohtaukset ja asiat herättivät tunteita? Millä tavalla elokuva pyrki vaikuttamaan tunteisiin?

Oppimateriaalin on tuottanut ja toteuttanut Mediakasvatusseura ja Koulukino.