Henkilötietolain mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste / DOKKINO

Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu, miten DocPoint-elokuvatapahtumat ry käsittelee asiakkaiden ja verkkopalveluiden käyttäjien henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaista tietoa, josta yksittäinen henkilö on suoraan tai epäsuoraan tunnistettavissa. Noudatamme toiminnassamme soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisterinpitäjä ja Tietojen käsittelijä noudattavat toiminnassaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterin pitäjä
DocPoint-elokuvatapahtumat ry
Simonkatu 12 B 13
00100 HELSINKI

Yhteyshenkilö DOKKINO-rekisteriä koskevissa asioissa
Maria Lehtonen, DOKKINO-tuottaja
dokkino@docpoint.fi puh: 050 494 7992

DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n rekisteriasioita hoitava henkilö
Emilia Saarela, tuottaja
emilia.saarela@docpoint.fi

Rekisterin nimi
DOKKINO-tapahtuman asiakas-, uutiskirje- ja ilmoittautumisrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on DOKKINO-näytöksistä tiedottaminen ja koulujen ilmoittautumisten hoitaminen. Henkilötietoja kerätään tiedotusta, kutsujen lähettämistä, verkkopalveluja sekä laskuttamista varten.

Rekisterin tietosisältö
DOKKINO-tapahtuman rekisteri sisältää yhteydenpidon ja toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja vain siinä laajuudessa kuin se on käyttötarkoituksen mukaisesti tarpeen.
Rekisteriin on kerättynä kaikkien DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n DOKKINO-näytösten rekisteriin tietonsa antaneiden henkilöiden nimi-, sähköposti- ja osoitetiedot sekä koulun nimi ja kunta, jossa koulu sijaitsee. Lisäksi rekisterissä näkyvät pakollisina tietoina matkapuhelinnumerot sekä pyydettäessä laskutustiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki rekisterin tiedot on saatu DOKKINO-tapahtumiin ilmoittautuneiden henkilöiden suostumuksesta.

Henkilötietojen käsittely
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asianmukaisella tavalla. Henkilötiedot viedään rekisteriin siinä muodossa, jossa rekisteröitävä on ne antanut ja päivitykset tehdään rekisteröidyn ohjeiden tai pyynnön perusteella. Henkilötietoja ei arkistoida.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Kolmansilla osapuolilla ei ole itsenäistä oikeutta käyttää meiltä saamiaan tietoja toimeksiantoa laajempaan käyttöön. Varmistamme, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Ilmoittautuminen DOKKINO-tapahtuman näytöksiin, vastaaminen kyselyihin sekä liittyminen postituslistalle tapahtuu Lyytin kautta. Lyyti on Rekisterinpitäjän ylläpitämän henkilörekisterin käsittelijä.

Käytämme uutiskirjeiden lähettämiseen Mailchimpiä, jonne keräämme asiakkaiden sähköpostiosoitteita. Mailchimp on Rekisterinpitäjän ylläpitämän henkilörekisterin käsittelijä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on sähköisessä järjestelmässä salasanasuojattuna. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla tai rajatuilla rekisterinpitäjään sopimussuhteessa olevilla palveluntarjoajien työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heidän työntekijänsä ovat koulutettu käyttämään tietoja asianmukaisesti ja asiakastietojen käsittely vaatii salasanatunnistautumista. Rekisterin tietojen käyttäjiä koskee salassapitovelvollisuus.

Oikeutesi rekisteröitynä
Tietosuoja-asetus vahvistaa oikeuksiasi vaikuttaa henkilötietojesi käsittelyyn. Pääsääntöisesti pyyntösi toteutetaan 30 päivän sisällä.
Sinulla on rekisteröitynä oikeus tarkastaa itseäsi koskevat rekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus niiden korjaamiseen ja poistamiseen. Sinulla on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen sekä oikeus kieltää suoramarkkinointi ja peruuttaa suostumuksesi.
Mikäli haluat tarkistaa tallennetut tietosi, vaatia niihin täydennystä/korjausta tai pyytää tietojesi poistamista rekisteristä, toimitathan pyynnön kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Muista sinulle kuuluvista oikeuksista löydät tietoa Tietosuojavaltuutetun sivulta: https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi

Muutokset selosteessa
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta.
DocPoint-elokuvatapahtumat ry pyrkii kehittämään palveluitaan ja tarjoamaan uusia tapoja osallistua DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n tapahtumiin. Tästä seuraa, että myös henkilötietojen tallentamiseen ja käyttöön saattaa tulla muutoksia. Silloin tietosuojakäytäntöjä päivitetään. Myös tietosuojalainsäädännön muutokset voivat asettaa tarpeita muuttaa tätä käytäntöä tai sen osia. Merkittävistä muutoksista ilmoitamme käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen. Pienemmistä muutoksista ja tarkistuksista ilmoitamme tässä selosteessa

Tätä selostetta on viimeksi päivitetty 12.12.2022